Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Nama-Nama Ahli Qiraat dari Kalangan Sahabat dan Tabi’in.

Nama-Nama Sahabat dan Tabi'in  Ahli Qiraat
Al-Quran adalah kitab yang agung yang Allah SWT turunkan kepada Nabi Muhammad dengan bahwa arab dan dengan berbagai huruf. Dalam sebuah hadis ada yang mengatakan bahwa al-Quran diturunkan dalam tujuh huruf. Rasulullah SAW kemudian mengajarkan al-Quran tersebut kepada para sahabat dengan bacaan qiraah yang telah diturunkan Allah kepada Nabi.

Diantara para sahabat yang masyhur banyak meriwayatkan qiraat al-Quran al-Karim dan riwayatnya adalah sebagai berikut:

1. Utsman bin ‘Affan ra. Yaitu khulafaurrasidin yang ke tiga dan salah seorang yang pertama masuk islam. Murid beliau cukup banyak, diantara mereka adalah al-Mughirah bin Abi Syihab al-Makhzuumi (w. 91 H).

2. Ali bin Abi Thalib ra. Yaitu khulafaurrasidin yang ke empat dan orang yang pertama kali masuk islam dari kalangan anak-anak dan termasuk salah seorang dari sepuluh orang yang dijamin masuk surga. Dintara muridnya ialah:
a. Abu Abdurrahman al-Salami (w. 73 H)
b. Abu Aswad ad-Duali (w. 969 H)
c. Abdurrahman bin Abi Laila (83 H)

3. Ubay bin Ka’ab ra. termasuk salah seorang sahabat yang telah lanjut, salah satu penulis wahyu Rasulullah SAW, beliau membaca al-Quran untuk Rasulullah dan telah menyempurnakan hafalan al-Qurannya dalam hidupnya. dianta murid-muridnya ialah:
a. Abdullah bin Abbas
b. Abu Hurairah
c. Abu Abdurrahman as-Salami, dan lain-lain dari kalangan sahabat.

4. Zaid bin Tsabit al-Anshari ra. Beliau adalah salah seorang penulis wahyu Rasulullah dan beliau merupakan pengumpul al-Quran pada masa dua khalifah, yaitu Abu Bakr ra. dan Utsman ra. Diantara murid-muridnya ialah:
a. Abu Hurairah
b. Abdullah bin Abbas
c. Abdullah bin Umar
d. Anas bin Malik

5. Abdullah bin Masud ra. termasuk sahabat yang telah lanjut dan salah satu orang yang pertama masuk islam, beliau telah halaf al-Quran semasa Nabi masih hidup. Nabi SAW bersabda: “Barang siapa yang mencintai mambaca al-Quran saebagaimana al-Quran diturunkan maka hendaklah ia membaca dengan qiraah Ibn Ummi Abd.”. Diantara murid-murid beliau adalah:
a. Alqamah bin Qais
b. Al-Aswad bin Yazid al-Nakha’i
c. Masruq bin al-Ajda’
d. Abu Abdurrahman al-Salami.

6. Abu Musa al-Asy’ari ra. termasuk sahabata yang telah lanjut pula. Beliau adalah salah seorang sahbat yang telah lanjt usia. Termasuk sahabat yang paling bagus suaranya dalam mambaca al-Quran. Murid-murid beliau diantaranya:
a. Sa’id bin Musayyab
b. Hatthan al-Raqaasyi
c. Abu Rajaa’ al-‘Atharidy

Selain dari kalangan sahabat, ada juga para ahli qiraat pada masa tabi’in, diantara para tabi’in yang paling terkenal mengenai bancaan qiraahnya ialah sebagai berikut:

1. Di Madinah
Para sahabat yang ahli qiraah di wilayah Madinah al-Munawwarah adalah Ibn al-Musayyab, ‘Urwah bin Zubair, Umar bin Abdul Aziz, Sulaiman bin Yasar, Zaid bin Aslam, Ibnu Syihab az-Zuhri, Abdurrahman bin Hurmuz dan Mu;ada bin al-Haris.

2. Di Makkah
Para sahabat yang ahli qiraah di makkah diantaranya: Mujahid, Thawus, Ikrimah, Ibn Abi Mulaikah Ubaid bin Umair dan lainnya.

3. Di Basrah
Amir bin Abdul Qais, Abul ‘Aliyah, Nasr bin ‘Asim, Yahya bin Ya;mar, Jabir bin al-Hasan, Ibn Sirin dan lainnya.

4. DI Kuffah
‘Alqamah bin Qais an-Nakha’i, Abu Abdurrahman al-Salami, al-Aswad bin Zaid al-Nakha’i, Sa’id bin Jubair, Amru bin Maimun, al-Haris bin Qais dan lain-lain.

5. Di Syam
Al-Mughirah bin Abi Syihab al-Makhzuumi, Abu al-Dardaa’, Khalid bin Sa’id-sahabatnya Abi Dardaa’ dan lain sebagainya.

(Sumber: Kitab al-ithaaf Fudhalaai al-Basyar b al-Qira’ati al-‘Arbaah ‘Asyar karya al-Allaamah al-Syaikh Ahmad bin Muhammad al-Banna, Juz I, halaman 13-18

Post a Comment for "Nama-Nama Ahli Qiraat dari Kalangan Sahabat dan Tabi’in."